Kokeellinen tutkimus

Luonnontieteellistä tietoa tuotetaan kokeellisen tutkimuksen avulla. Tässä osiossa esitellään pienoistutkimuksia, joissa harjoitellaan aineiston hankintaa tieteellisillä menetelmillä, tilastollista analyysiä ja tulosten tulkintaa. Nämä harjoitukset kehittävät tieteellistä lähestymistapaa ja kriittistä ajattelua.

Harjoitusten aiheita on käytännössä loputtomasti, joten tänne koottuja ohjeita voi vapaasti soveltaa tutkimusten suunnittelussa. Kunkin harjoituksen alla olevaan kommenttikenttään voi kirjoittaa kokemuksia ja parannusehdotuksia. Myös kokonaan uusia aiheeseen liittyviä harjoitustyöohjeita voi lähettää vertaisarviointia varten osoitteeseen toimitus@maasto-opetus.fi. Mallipohja löytyy harjoitustyöpankin YLEISOHJEITA HARJOITUSTÖIHIN -otsikon alta.

 

Kimalaisten lämmöntuotto

Tässä työssä tutkitaan kimalaisten lämmönsäätelykykyä lämpökameran avulla. Erilaisissa harjoituksissa voidaan tutkia muun muassa kimalaisten lentoonlähtöä edeltävää aktiivista lämmöntuottoa tai selvittää eri kimalaislajien välisiä lämpötilaeroja.

Lupiinitutkimus

Tehtävän ideana on suunnitella ja toteuttaa tutkimus komealupiinin (Lupinus polyphyllus) vaikutuksista kasvuympäristönsä maaperän koostumukseen sekä kasvillisuuteen ja hyönteislajistoon.

Myyrien kokema saalistusriski

Myyrien pedonvälttämiskäyttäytymistä keinotekoisissa ravintolaikuissa tutkitaan giving-up density -konseptiin perustuvan tutkimusmenetelmän avulla.

Ravinnonvalintakoe

Ravinnonvalintakokeessa tutkitaan, suosiiko idänlehtikuoriainen (Agelastica alni) tietyissä olosuhteissa kasvavien puiden tai tietyn puulajin lehtiä ravintonaan.

Teerisimulaattorikoe

Tässä harjoituksessa selvitetään lumen lämmöneristyskykyä ja lumipeitteen merkitystä lintujen yöpymiselle talvella. ”Teerisimulaattoreita” eli lämpimällä vedellä täytettyjä muovipulloja asetetaan ”yöpymään” erisyvyisiin lumikieppeihin, ja pullojen jäähtymistä seurataan lämpötilatallentimien avulla.

Toksisuustesti

Työn ideana on suunnitella ja toteuttaa tutkimus hyönteistorjuntaan käytettävän deltametriinin haittavaikutuksista maaperän selkärangattomiin ja mikrobeihin.

Viherkattotutkimus

Esiteltävässä harjoitustyössä toteutetaan tutkimus, jossa selvitetään biohiilen vaikutuksia maaperään ja viherkattojen toimivuuteen.

Värimaljakoe

Tässä harjoituksessa tutkitaan kukkien värin ja elinympäristöjen merkitystä pölyttäjähyönteisille pyydystämällä hyönteisiä vettä sisältävien värimaljojen avulla.

Äkämähyönteiset ja hyönteisloiset

Kasveilla elävien hyönteisten kuolleisuus on hyvin suurta, koska niiden kimpussa häärii monilajinen joukko loishyönteisiä. Tässä työssä tutkitaan pajuilla elävän ruusukeäkämäsääsken toukkien kuolleisuuden alueellista vaihtelua ja loisinnan riippuvuutta ruusukkeen koosta.