Seuranta ja kartoitus

Seuranta- ja kartoitustutkimusten avulla selvitetään lajien runsautta ja levinneisyyttä sekä eliöyhteisöjen ja elinympäristöjen rakennetta, ja niissä tapahtuvia muutoksia. Tällainen tieto on yhä tärkeämpää nykyisissä nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. Ilmastonmuutos, elinympäristöjen pirstoutuminen, lisääntyvät sukupuutot ja hallitsemattomasti leviävät vieraslajit ovat todellisia uhkia luonnolle ja ihmiselle. Seurannat ja kartoitukset vaativat usein standardoituja menetelmiä eliöiden yleisyyden selvittämiseksi.

Ohjeita voi tarpeen mukaan soveltaa seuranta- ja kartoitusharjoitusten suunnittelussa. Kunkin harjoituksen alla olevaan kommenttikenttään voi kirjoittaa kokemuksia ja parannusehdotuksia. Myös kokonaan uusia aiheeseen liittyviä harjoitustyöohjeita voi lähettää vertaisarviointia varten osoitteeseen toimitus@maasto-opetus.fi. Mallipohja löytyy harjoitustyöpankin YLEISOHJEITA HARJOITUSTÖIHIN -otsikon alta.

Lahopuuston arviointi

Lahopuustoa kuvaavilla tunnuksilla selitetään metsien monimuotoisuutta, mutta vain harvoin voidaan mitata koko metsän lahopuusto. Tässä harjoitustyössä mitataan lahopuustoa maastossa useilla eri menetelmillä ja opitaan arvioimaan lahopuun määrää suuremmilla alueilla metsäinventoinneissa käytettävien laskentakaavojen avulla.

Maalintujen pistelaskenta

Pistelaskenta on linturetkeilyyn helposti yhdistettävä lintukantojen seurantamenetelmä. Se tuottaa laskijalle mieleenjääviä elämyksiä lintujen parhaaseen lauluaikaan. Samalla hän voi tehokkaasti edistää lintujen ja luonnon suojelua keräämällä järjestelmällisesti tietoa linnustomme ja elinympäristöjemme muutoksista.

Pohjaeläinnäytteenotto

Pohjaeläinnäytteenoton avulla tutkitaan vesistöjen pohjaeläinten esiintymistä sekä eri taksonien yksilömäärissä tapahtuvia muutoksia. Pohjaeläinnäytteenotto on yleisesti käytetty menetelmä vesistöjen ekologisen tilan seurannassa.